Berichten

Subsidie beschikbaar voor inhuren advies bij opstellen warmtetransitieplan

Gemeenten moeten voor het einde van 2021 een warmtetransitieplan klaar hebben liggen. Het opstellen van zo’n plan vraagt om specialistische kennis die gemeenten niet altijd zelf in huis hebben. Je kan dan een expert inhuren die je daarbij te helpt. Het Expertise Centrum Warmte (ECW) biedt vanaf 1 juni 2020 de Extern Advies Warmtetransitie regeling aan. W/E adviseurs is opgenomen in de lijst met externe experts van ECW.

In een warmtetransitieplan staat het tijdspad voor het aardgasvrij maken van de woningen binnen een gemeente tot 2050. Per wijk is de voorlopige optie voor het alternatieve warmtesysteem bepaald. Voor de eerste groep wijken die in 2030 van het aardgas af gaan is dit al afgestemd met inwoners en bedrijven die in die wijken gevestigd zijn.

Voorwaarden

De hoogte van de uitkering voor extern advies is een vaste bijdrage van € 20.660 excl. btw per gemeente. Hiervoor moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Het verleende bedrag wordt besteed aan de kosten die de gemeente aan derden verschuldigd is voor extern advies.
 • U mag het bedrag niet besteden aan de verschuldigde omzetbelasting die voor de verlening van het extern advies bij uw gemeente in rekening wordt gebracht.
 • Het externe advies moet u inwinnen voor 1 januari 2022.
 • U stelt over het ingewonnen extern advies een verslag op. U geeft dit verslag binnen 4 weken na opstelling aan het Expertise Centrum Warmte.
 • U werkt als gemeente mee aan een evaluatie. Deze is voor de kennisopbouw en -deling door het Expertise Centrum Warmte.

Stappenplan

Het ECW heeft een stappenplan voor gemeenten opgesteld waarin precies staat beschreven welke stappen doorlopen moeten worden om een aanvraag te doen voor de regeling Extern Advies Warmtetransitie. Het stappenplan bestaat uit de volgende stappen:

 • Bespreek uw aanvraag met de ECW helpdesk
 • Vraag eHerkenning aan
 • Schrijf een plan voor de inkoop
 • Vul een aanvraag formulier in
 • Goed- of afkeuring door ECW
 • Uitbetaling
 • Veranderingen doorgeven
 • Werkzaamheden beëindigen
 • Terugvragen btw
 • Verantwoording van de subsidie
 • Ambtshalve vaststelling

Een uitgebreide uitleg van alle stappen kun je terugvinden op de website van RVO.

W/E adviseurs geeft advies!

W/E adviseurs helpt verschillende gemeenten bij het opstellen van een warmtetransitieplan.

Gemeente Venlo
“In Venlo willen we graag een mooiere en duurzame toekomst waar vooral plezier voorop staat. Samen met W/E-adviseurs zorgen we ervoor dat we hier een oplossing voor vinden. Toch lijkt het soms dat we meer en meer verdeeld raken. Vooral als het gaat over het klimaatprobleem en de oplossingen daarvoor. We verliezen onszelf soms in de details en vergeten waar we naar op weg zijn. Deze weg bewandeld gemeente Venlo samen met W/E door theorie te vertalen naar de praktijk. Het is prettig werken met mensen die gewoon doen en dingen uitproberen in de praktijk. Samen leren we van de ervaringen!”

Gemeente Kerkrade
WE adviseurs heeft ons goed begeleid bij het opstellen van de energievisie van het herstructureringsgebied Rolduckerveld Kerkrade. Hierdoor zijn wij in staat geweest om goede vergelijkingen te kunnen maken tussen collectieve warmtevoorzieningen en individuele warmtevoorzieningen van de woningen.”

Heb je externe hulp nodig bij het opstellen van een warmtetransitieplan voor jouw gemeente? Neem dan contact op met senior adviseur Ruud van Vliet.

Subsidieregeling Renovatieversneller ondersteunt corporaties bij verduurzaming woningen

Vanaf eind juni is het mogelijk om via het programma de renovatieversneller subsidie aan te vragen voor het verduurzamen van woningen. De subsidie is gericht op corporaties en marktpartijen en stimuleert de samenwerking tussen deze partijen. “Het is een van de grootste uitdagingen de komende jaren: alle woningen CO2-neutraal krijgen in 2050. Een ding is duidelijk: corporaties kunnen het niet alleen. Optrekken met collega-corporaties en marktpartijen is noodzakelijk”, aldus de organisatie.

De subsidieregeling wordt de komende jaren aangepast op basis van ervaringen. W/E adviseurs heeft voor u de belangrijkste informatie op een rijtje gezet.

Renovatieversneller

Allereerst: wat is de Renovatieversneller eigenlijk? Het is een programma van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Aedes, Techniek Nederland en Bouwend Nederland. Het programma is een onderdeel van de Startmotor uit het Klimaatakkoord. Het doel van de Startmotor is om 100.000 woningen tussen 2019 en 2023 aardgasvrij (ready) te maken.

Naast de subsidieregeling biedt de Renovatieversneller ook een ondersteuningsprogramma aan. Ze bieden onder meer hulp bij het opzetten van de samenwerkingen tussen corporaties en marktpartijen.

De subsidie

Als er een netto warmtevraag van 50 tot 70 kWh/m² per jaar wordt gerealiseerd dan is de subsidie €3.000 bij een eengezinswoning en €2000 bij een meergezinswoning. Als er een lagere netto warmtevraag wordt gerealiseerd van minder dan 50 kWh/m² dan is de subsidie €7000 voor een eengezinswoning en €4000 voor een meergezinswoning. Het budget voor de Renovatieversneller is voor 2020 en 2021 €20 miljoen per jaar. In 2022 en 2023 loopt dit op naar €30 miljoen per jaar. De hoogte van de subsidie is maximaal €7,5 miljoen per woningeigenaar, max. €10 miljoen per project. Naast de subsidieregeling van de Renovatieversneller is het ook mogelijk om via de ISDE subsidie aan te vragen.

Voorwaarden

Aan de subsidieregeling zitten een aantal voorwaarden verbonden:

 • De aanvrager is een consortium van vraag en aanbod: woningeigenaren (corporaties/VvEs/commerciële verhuurders: minstens 50 woningen per eigenaar), aanbieders (minstens 1 MKB bedrijf). Het consortium moet uit ten minste 2 woningeigenaren bestaan en de minimale projectgrootte is 150 woningen. Bij meer woningen worden er meer punten toegekend bij de beoordeling.
 • Er dient een verklaring onder de subsidieaanvraag te liggen waarin het consortium verklaart met elkaar in zee te gaan bij toekenning subsidie.
 • Gespikkeld bezit komt in aanmerking.
 • De subsidie is alleen bedoeld voor woningen tot 1995.
 • Renovatie moet uitgevoerd worden met een standaard maatregelenpakket toegepast op alle woningen binnen het project. Standaard maatregelpakketten bestaan uit energiebesparende maatregelen en/of duurzame installaties.
 • De netto warmtevraag van de woningen dient maximaal 70 kWh/m2 per jaar te zijn, een hogere subsidie wordt gegeven voor een warmtevraag beneden 50 kWh/m2.
 • Een project moet binnen 2 jaar na toekenning starten en moet binnen 3 jaar na start gereed zijn.

Beoordelingscriteria

De aanvragen worden beoordeelt op verschillende punten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de omvang van het project (35 punten), het opschalingspotentieel ( 20 punten), de mate van vernieuwing (20 punten) en de verwachtte kostendaling (25 punten). Ook wordt er gekeken naar hoe er met de huurder voor, tijdens en na de renovatie wordt omgegaan.

Ga naar de website van de Renovatieversneller voor meer informatie.