W/E adviseurs

MPG maatstaf duurzaamheid gebouw

W/E adviseurs

De MilieuPrestatie Gebouwen is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. De milieuprestatie van materialen van gebouwen zal een steeds belangrijkere factor worden in de totale milieubelasting van een gebouw.

De MPG is een objectief hulpmiddel in het ontwerpproces en het kan gebruikt worden in een Programma van Eisen om het resultaat van een ontwerpproces vast te leggen. W/E adviseurs is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de MPG.

Milieubelasting berekenen

De milieubelasting van materialen kan worden uitgerekend. Hiervoor wordt een MPG-berekening gebruikt. Omdat de Energieprestatiegarantie (EPG) steeds lager wordt, wordt de MPG van een gebouw steeds belangrijker als maat voor de duurzaamheid. Een belangrijk aandachtspunt is dat maatregelen die gunstig zijn voor de EPG, ongunstig kunnen zijn voor de MPG en omgekeerd.

Hoe reken je een MPG uit?

Om de milieubelasting van een enkel materiaal te bepalen, wordt een LevensCyclusAnalyse (LCA) uitgevoerd. De LCA moet wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde deskundige. De LCA resulteert in 11 indicatoren voor de milieubelasting van een product. Deze 11 indicatoren worden samengevoegd tot één waarde: de schaduwkosten per eenheid van het product.

Het is niet nodig om steeds opnieuw een LCA van hetzelfde product/materiaal uit te voeren. Voor Nederland worden de kenmerken van materialen uit de LCA’s verzameld in de Nationale MilieuDatabase. Deze database wordt beheerd door de Stichting BouwKwaliteit (SBK). Een producent of leverancier moet er zelf voor zorgen dat een product in de NMD wordt opgenomen.

Rekenregels

De MPG van een gebouw is de som van de schaduwkosten van alle toegepaste materialen in een gebouw. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de materialen die worden vervangen tijdens de levensduur van het gebouw. De totale som wordt gedeeld door de levensduur en door het bruto vloeroppervlak van een gebouw. De MPG wordt vervolgens uitgedrukt in de schaduwkosten per vierkante meter bvo per jaar.

Om een MPG uit te rekenen, moet elk materiaal in een ontwerp worden geïdentificeerd en moet worden bepaald hoeveel er van wordt toegepast. Ondanks dat in de softwarepakketten veel met standaardproducten gewerkt kan worden, kost het goed uitrekenen van de MPG relatief veel tijd.

De rekenregels zijn gedefinieerd in de EN 15978. Stichting W/E adviseurs is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de MPG. Programma’s waarmee u de MPG kan berekenen vindt u op Rekeninstrumenten – nationale milieudatabase.

Gebouwdelen die de grootste bijdrage aan de MPG leveren zijn gevels, vloeren en installaties. In totaal is dit vaak 60% tot 80% van de MPG. Een en ander kan echter sterk variëren, afhankelijk van de geometrie en het installatieconcept.

MPG in duurzaamheidinstrumenten

De MPG maakt integraal onderdeel uit van belangrijke duurzaamheidinstrumenten. In Breeam-NL is de MPG-berekening opgenomen in MAT 1. Ook in het instrument GPR Gebouw – ontwikkeld door stichting W/E adviseurs – is de MPG integraal opgenomen. Het onderdeel milieu uit GPR Gebouw bestaat voor 60% uit de MPG-berekening. De berekende MPG wordt vergeleken met de MPG van een gebouw die gebouwd is volgens een standaardniveau. GPR Materiaal van W/E adviseurs is speciaal bedoeld om een MPG-berekening te maken.