Nieuwe inijkingstabellen voor energielabelklassen

De NTA 8800 is de bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. Als gevolg van de veranderingen door de NTA8800 moeten de inijkingstabellen voor de energielabelklassen opnieuw bepaald worden.

Bepalingsmethode NTA8800
De NTA 8800 is de bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. Deze bepalingsmethode is opgenomen in het Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en enkele andere besluiten inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw (BENG) en vervangt per 1 januari 2021 drie bepalingsmethoden.
Vanwege de NTA 8800 worden de indicatoren Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) en Energie-Index (EI) vervangen door indicatoren van het energiegebruik per vierkante meter per jaar (kWh/m2.jr). De NTA 8800 bevat niet de eisen aan de energieprestatie, maar is een bepalingsmethode waarmee kan worden vastgesteld of aan bepaalde eisen is voldaan.

Energielabels
Het energielabel voor gebouwen bevat een energieprestatie-indicator. Momenteel is dit een letter of lettercombinatie, die gebaseerd is op de Energie-Index (EI). Aan de hand van een zogenoemde inijkingstabel is door middel van de klassengrenzen af te lezen welke labelletter bij een bepaalde EI hoort. De herziene EPBD schrijft voor dat de energieprestatie op het energielabel uitgedrukt wordt in een indicator van het primair energiegebruik in kWh/m2 per jaar. De huidige energielabels voldoen daar niet aan. Door de overgang naar de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 per 1 januari 2021 kan de vereiste indicator in kWh/m2.jr wel worden berekend.

Inijkingstabellen opnieuw bepaald
Als gevolg van deze veranderingen moeten de inijkingstabellen voor de energielabelklassen opnieuw bepaald worden. W/E adviseurs deed in het kader hiervan in opdracht van het ministerie van BZK onderzoek. Hier vindt u meer informatie.