Routekaart CO2-neutrale corporatievoorraad Tilburg

De gemeente Tilburg heeft als doelstelling om in 2045 klimaatneutraal te worden. Om deze beleidsdoelstelling te kunnen realiseren is een belangrijke rol weggelegd voor de Tilburgse woningcorporaties, omdat een belangrijk deel van de huidige CO2-emissies voortkomt uit de gebouwde omgeving. Drie Tilburgse woningcorporaties hebben W/E adviseurs een studie laten doen naar de beste strategie om hun woningvoorraad CO2-neutraal te krijgen. Onderscheidend in de Routekaart CO2-neutrale corporatievoorraad Tilburg is de lange termijn analyse van woningvoorraad, energiegebruik en duurzame opwekking die de basis vormt voor de kaart met aanbevelingen voor concrete stappen voor komende 5 jaar.

Generatiemodel voor analyse woningvoorraad en strategisch voorraadbeheer

Voordat met de analyses werd gestart is de precieze inhoud van de CO2-neutrale doelstelling vastgesteld volgens de methode Stevige ambitie, klare taal, die werd ontwikkeld door W/E adviseurs in opdracht van het Platform Energietransities in de Gebouwde Omgeving (PeGO). Vervolgens is bij het opstellen van de Routekaart een zogenaamd generatiemodel gebruikt voor analyse van de woningvoorraad en de CO2-emissies uit deze voorraad. De bestaande gebouwvoorraad is daartoe ingedeeld in een aantal generaties op basis van het bouwjaar. Per gebouwgeneratie kan nu een sloop-, verkoop- dan wel verbeteringsprogramma worden gedefinieerd. Verder is gebruik gemaakt van de  energieverbruikscijfers en CO2-emissies per complex op basis van de EPA-gegevens. Ook werd de rol van nieuwbouwactiviteiten en energetische eisen aan de nieuwbouw gemodelleerd. Het sterke punt van dit model is dat het een strategisch voorraadbeheer mogelijk maakt vanuit energie en CO2-perspectief, omdat men de uitwerking verschillende scenario’s voor voorraadbeheer en energiekeuzes kan onderzoeken.

Grafiek Labelontwikkeling bestaande voorraad - Routekaart CO2-neutraal

Ontwikkeling gebouwvoorraad referentiescenario in aantallen labelaandelen

Grafiek Aantallen woningen - Routekaart CO2-neutraal Tilburg

Ontwikkeling gebouwvoorraad referentiescenario in aantallen woningen

Onderzoek inzet wind, zonne-energie, groene stroom en duurzame warmte

In de voorraadanalyse wordt de inzet van verschillende duurzame energiebronnen onderzocht met het model. Naast opties als wind en zonne-energie is hierbij ook ruimte voor inkoop van groene stroom en/of duurzame warmte. De bijdrage van al deze duurzame opties wordt in beeld gebracht in de vorm van CO2-reducties voor de achtereenvolgende zichtjaren. Op deze manier komt er een beeld van CO2-balans over de jaren bij een aangenomen voorraadontwikkeling en bij diverse varianten voor het installeren dan wel inkopen van duurzame energie door de corporaties.

Grafiek Jaarlijkse CO2 emissie gebouwgebonden - Routekaart CO2-neutraal Tilburg

CO2-emissies van de gebouwvoorraad in het referentiescenario

grafiek CO2-emissies en -reducties gebouwen - Routekaart CO2-neutraal Tilburg

CO2 balans voor het Zonne-energie-scenario welke aantoont dat CO2-neutraliteit wordt bereikt rond 2040, in de grafiek te zien waar de rode lijn van de totale emissies en de groene lijn van de gesommeerde emissiereducties elkaar snijden.

CO2-neutraal – van lange termijn visie naar concrete keuzes

Deze aanpak leent zich uitstekend om een lange termijn visie op te stellen voor het pad naar een CO2-neutrale woningvoorraad en deze vervolgens uit te werken naar concrete keuzes voor de korte termijn. Gemeentes, woningcorporaties en andere vastgoedbeheerders die een actief klimaatbeleid willen voeren kunnen zullen op gefundeerde wijze een concreet handelingsperspectief kunnen verwerven.

Meer informatie? Neem contact op met Erik Alsema of Geurt Donze.

Routekaart CO2-neutraal wonen Tilburg - Energie+
Routekaart CO2-neutraal wonen Tilburg - Energie+
Routekaart-CO2-neutraal-wonen-Tilburg.pdf
175.2 KiB
1258 Downloads
Details

Problemen met downloaden? Check bij browserinstellingen of pop-ups zijn ingeschakeld.

Stevige Ambities, Klare Taal - Definities CO2 en Energieneutraal
Stevige Ambities, Klare Taal - Definities CO2 en Energieneutraal
Stevige-ambities-klare-taal-definities-CO2-en-energieneutraal-PeGO.pdf
802.2 KiB
2014 Downloads
Details

Problemen met downloaden? Check bij browserinstellingen of pop-ups zijn ingeschakeld.