Duurzaamheids ­vraagstukken voor corporaties

Corporaties staan voor een grote verduurzamingsopgave. Ze zijn samen met gemeenten de kartrekkers van de energietransitie. Niet alleen energie, maar ook circulariteit en klimaatadaptatie zijn onderdeel van de verduurzaming van de woningportefeuille. W/E adviseurs ondersteunt corporaties bij het vertalen van ambities in plannen en het daadwerkelijke uitvoeren daarvan.

Hoe krijg ik als woningcorporatie grip op CO2 en circulariteit?

Woningcorporaties hebben een grote invloed op de CO2-emissie en het gebruik van grondstoffen in de gebouwde omgeving. De route naar een circulaire (bouw)economie in 2050 vraagt naast inzicht in de reductie van CO2 ook inzicht in de circulariteit van het materiaalgebruik. GPR software is bij uitstek geschikt voor het meetbaar maken van deze indicatoren. Circulair bouwen is daarmee nu al meetbaar en concreet te maken in projecten en beleid.

 

Hoe kan ik een routekaart naar een CO2-neutrale woningvoorraad maken en monitoren?

In lijn met de vernieuwingsagenda van Aedes, maken corporaties elk hun eigen routekaart naar het einddoel: in 2021 gemiddeld label B en in 2050 een CO2-neutrale woningvoorraad. Waar staat je nu? Wat is ervoor nodig om jouw doelen te halen? Duurzaam bouwen vraagt om inzicht in duurzaamheid. En om effectieve communicatie met alle bouwpartijen. De heldere opzet van GPR Gebouw is hiervoor ideaal. Waar GPR Gebouw inzicht geeft in de duurzaamheidseigenschappen van één woning of complex, toont GPR Vastgoed integraal de duurzaamheid van meerdere complexen of zelfs een hele portefeuille integraal inzichtelijk voor vastgoedsturing, prestatieafspraken of investeringsbeslissingen.

 

Hoe kan ik verduurzaming door ketensamenwerking opschalen en versnellen?

Corporaties staan voor een grote verduurzamingsopgave, waarbij tempo en opschaling is vereist. Een hoge efficiency en lagere kosten door ketensamenwerking komen daarbij goed van pas. Regisserend opdrachtgeverschap betekent ook een meer prestatiegerichte uitwisseling van vastgoedspecificaties tussen de ketenpartners. Stichting W/E adviseurs voorziet in een hulpmiddel dat duurzaamheid in brede zin voor dit doeleind meetbaar en bespreekbaar maakt: GPR Gebouw software. Met deze webbased applicatie kunnen bouwers, beslissers én bewoners in dezelfde taal over duurzaamheid communiceren. Dit draagt bij aan de efficiency van de ketensamenwerking. We ondersteunen je graag bij het opzetten van een eigen bibliotheek van voorbeeldwoningen en/of verbeterscenario’s, zodat voortaan in een paar muisklikken de gewenste duurzaamheidsprestaties duidelijk zijn voor de keten. Gerealiseerde projecten plotten we desgewenst op de digitale kaart van Nederland met GPR Vastgoed; zo kun je nog eenvoudiger de duurzaamheidsprestaties van uw portefeuille in beeld brengen én monitoren!

 

Hoe kan ik prestatieafspraken met gemeenten maken en waarmaken?

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Ook over duurzaamheid. Met GPR software kunnen corporaties de duurzaamheidsprestatie van individuele wooneenheden en/of (een deel van) hun woonvoorraad bepalen. En als men weet waar men staat, dan kan men ook bepalen waar men naar toe zou willen. Een adviseur van stichting W/E adviseurs kan helpen duurzaamheidsambities te formuleren en duurzaamheidsmaatregelen te kiezen. Het doorlopend monitoren van de voortgang met GPR software kan aanleiding zijn voor bijsturing van het duurzaamheidsbeleid.

Brederode Wonen
“W/E adviseurs heeft ons op de juiste wijze aangevoeld en heeft ons het houvast gegeven waarmee wij de opgave nu en naar 2050 aan kunnen gaan.”
Jan Wim Franken Directeur-bestuurder

Meer weten over

Hoe maak ik een duurzaamheidsvisie?

Hoe kan ik circulair bouwen en renoveren?

Hoe breng ik varianten duurzaamheidsmaatregelen in beeld?

Neem voor meer informatie contact op.

Elianne Niyongabo-Paulussen
adviseur
Boudewijn Elsinga
adviseur

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt voor corporaties met ambitie. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

De Alliantie: stap voor stap naar een circulaire woningvoorraad
Met een menukaart vol circulaire opties
materialenpaspoort
CO2-routekaart voor woningcorporatie WonenBreburg
Op pad naar een CO2- neutrale woningvoorraad
CO2-routekaart woningcorporatie