Gezonde gebouwen kunnen hittestress de baas

hittestress gebouwen
Opdrachtgever RVO Nederland en TKI Urban Energy
Rol van w/e adviseurs Verkennende studie naar ontwikkeling koudevraag in de gebouwde omgeving
Contactpersoon
Pieter Nuiten
senior adviseur
hittestress gebouwen

Nu het ene na het andere warmterecord sneuvelt, wordt duidelijk dat bewoners steeds vaker airco’s of andere vormen van koeling in hun woning nodig hebben. Bij nieuwbouwwoningen zijn er wél normen voor isolatie en energiereductie, maar voor het tegengaan van hittestress in gebouwen is er nog geen eenduidig beleid. W/E adviseurs deed in de aanloop naar het Bouwbesluit van 2020 onderzoek naar de toenemende behoefte om woningen te koelen. Op verzoek van TKI Urban Energy en in opdracht van RVO.nl heeft W/E adviseurs in 2018 een verkennende studie gedaan naar de ontwikkeling van de koudevraag in de gebouwde omgeving.

Hittestress voorkomen met gezonde gebouwen

Een goed geïsoleerd huis dat eenmaal warm is, koelt niet makkelijk meer af. In steden laat zich dat nog meer voelen dan op het platteland; alle bebouwing houdt de warmte nog langer vast. Een extra kwetsbare groep wordt gevormd door 65-plussers. Hun aandeel stijgt tot 2050 met zo’n 50 procent. En bij een voortgezet beleid zullen zij meestal nog tot hoge leeftijd thuis wonen. Bekend is dat sterfte onder ouderen toeneemt tijdens hittegolven. Kortom, beperken van oververhitting in huis is geen luxe, maar noodzakelijk.

Tot nu toe is er nog weinig onderzoek gedaan naar de behoefte om woningen te koelen. De verwachting is dat de koudevraag toeneemt, en daarmee het energiegebruik om aan deze vraag te voldoen. Ook over het huidige aandeel van koude-installaties in huishoudens en het energiegebruik daarvan is nog weinig bekend. De aanbeveling is dus om nader onderzoek te doen naar het werkelijk aandeel van de koudevraag in de totale energievraag.

Koeling wordt een ‘must have’

Wie nu een nieuwbouwwoning bouwt volgens de BENG-normen (Bijna Energie Neutraal Gebouw) kan een huis realiseren waar het ’s zomers niet uit te houden is. Koeling is geen ‘nice to have’ maar wordt op termijn een ‘must have’ om het binnenklimaat leefbaar te houden. Het is wenselijk dat die koelvoorzieningen verbeterd worden in termen van rendement, geluid en dergelijke.  Daarnaast valt te denken aan maatregelen als automatische zonwering en spui- of zomernachtventilatie, dus de mogelijkheid om het huis door te laten tochten.

Wet- en regelgeving voor tegengaan hittestress in gebouwen

In het huidige Bouwbesluit staan geen expliciete eisen om het risico te beperken, dat geldt zowel voor nieuwbouw (BENG) als voor na-geïsoleerde woningen (nul op de meter). Ook ontbreekt het tot nu toe aan een praktisch toepasbare methodiek om dat risico te kwantificeren.

Wel wordt in de EPC gerekend met een ‘strafpost’ voor zomer(dis)comfort, ook als er een koelvoorziening wordt geïnstalleerd. In de nieuwe NTA 8800 komt deze strafpost te vervallen. Om deze reden is het wenselijk dat er een nieuwe eis komt in het bouwbesluit. Onlangs heeft W/E adviseurs een vervolgopdracht gekregen van RVO voor onderzoek naar aanvullende (TOjuli)-eisen.

Meer informatie

Dit artikel is een verkorte versie van een eerder verschenen artikel in het magazine Duurzaam Gebouwd. 

 

 

Pieter Nuiten
senior adviseur

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs legt met haar onderzoek de basis voor duurzame ontwikkeling. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

Een duurzaamheidsvisie als input voor ondernemingsplan
Duurzaamheid is meer dan een ‘verplicht nummer’
https://www.brederodewonen.nl/
Open norm stikstofemissie bouw- en sloopwerkzaam­heden
Ook kijken naar stikstofuitstoot bouw- en woonrijp maken