Gemeente Meierijstad gaat voor een integrale transitievisie

meierijstad transitievisie
Opdrachtgever Gemeente Meierijstad
Locatie Meierijstad
Rol van w/e adviseurs Advies rondom inhoudelijke uitwerking van de transitievisie.
meierijstad transitievisie

Verduurzamen is ontzettend belangrijk voor de gemeente Meierijstad. De warmtetransitie vormt een geweldige kans om meerdere vliegen in één klap te slaan. Integrale verduurzaming van de gebouwde omgeving vormt daarom straks de leidraad van de transitievisie.

Daarom kiest de gemeente Meierijstad voor het uitwerken van een integrale Transitievisie Warmte, waarbij ook aandacht is voor de onderwerpen klimaatadaptatie en circulariteit. Maar ook onderwerpen die in de wijken urgent zijn worden meegenomen in de uitwerking van de Transitievisie. Daarbij de is de betrokkenheid van de bewoners en de ketenpartners bij de uitwerking van de Transitievisie cruciaal.

Stichting W/E adviseurs en Awareness ondersteunen de gemeente bij de totstandkoming van de Transitievisie Warmte. W/E zorgt voor de inhoudelijke uitwerking. Awareness zorgt voor een effectief participatieproces.

Van transitievisie naar wijk

In 2020 is gestart met het maken van de visie. De visie geeft richting aan de warmtetransitie en beschrijft welk alternatief per wijk het beste past. Enkele wijken zullen voor 2030 als eerste van het aardas gaan en de overige wijken moeten in 2050 klaar zijn.

De Transitievisie en vormt een belangrijke basis voor de uitwerking van de wijkuitvoeringsplannen. Om die reden is in de Transitievisie al een gedegen analyse gemaakt van de woningvoorraad. Dit is van belang om te kunnen bepalen welk warmtescenario het meest geschikt is (collectief of individueel en welk temperatuurregime) en welke maatregelen op woningniveau nodig zijn om deze aan te laten sluiten op het warmtescenario.

Samen werken aan de transitievisie voor Meierijstad

Door nu al nader in te zoomen op de (bouw)technische aspecten leggen we een goede basis voor het vervolg richting realisatie. Naast energie werken we in de Transitievisie ook de thema’s klimaatadaptatie en circulariteit uit. Dit levert bouwstenen op die in de wijkuitvoeringsplannen gekoppeld kunnen worden aan de warmtetransitie. Via een intensief participatieproces met de bewoners en overleg met de woningcorporaties en de bedrijven onderzoeken we welke specifieke onderwerpen in de wijken van belang zijn om mee te nemen. Daarbij kun je denken aan vergroening van de wijk, wateroverlast of andere zaken die voor de bewoners belangrijk zijn om mee te nemen.

De analyses leveren een scherp beeld op van de alternatieven voor aardgas. De participatie zorgt voor meer draagvlak en brengt de gemeente in contact met bewoners die bereid zijn mee te werken aan deze grote opgave. Door de komende jaren concrete successen te boeken kan de transitie op gang komen en snelheid krijgen.

Het plan moet uiterlijk in 2021 klaar zijn. De raad stelt het plan dan ook vast. Daarna kijkt de gemeente per wijk, samen met de bewoners, hoe die specifieke wijk van het aardgas afgaat.

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt voor gemeenten met ambitie.

Duurzaam appartementengebouw in het groen
CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig