Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Oss

verduurzaming vastgoed oss
Opdrachtgever Gemeente Oss
Locatie Oss
Rol van w/e adviseurs In kaart brengen huidige energieprestatie van eigen vastgoedportefeuille en uitwerken van ambities.
verduurzaming vastgoed oss

Zo’n jaar of tien geleden stelden veel gemeenten hun klimaatambitie vast om een CO2-neutrale gemeente te realiseren. Nu die deadlines dichterbij komen is het tijd om spijkers met koppen te slaan. Hoe krijg je die gebouwenvoorraad daadwerkelijk neutraal? De invloed van de gemeente op de verduurzaming van haar eigen vastgoed is het grootst. Hoeveel kan die bijdragen aan het halen van gestelde doelen voor de hele gemeente en hoe is de besteding van financiële middelen het meest doelmatig? Een vraag waar ook de gemeente Oss mee worstelde in de voorbereiding van de uitvoering van de gemeentelijk ambitie. W/E adviseurs bracht de huidige energieprestatie van de gebouwenportefeuille van Oss in beeld. Hiermee bepaalde Oss de strategie voor de aanpak van 155 gebouwen in de voorraad.

Eigen vastgoed als voorbeeld. Hoe maak je de bestuurlijke ambities hanteerbaar en realistisch?

Energiebesparing en de opwekking van duurzame energie is een belangrijk speerpunt. De gemeente Oss wil hierin haar voorbeeldfunctie en voortrekkersrol actief opnemen. Doel is om kosten te beheersen, uitstoot van broeikasgassen te verminderen en beter voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering.

W/E hielp de gemeente met het nader vaststellen van de definitie en een plan van aanpak hoe de kwaliteit én het potentieel van het gemeentelijk vastgoed te gaan benutten. Met een mix van beschikbaar gestelde gegevens over de gebouwenvoorraad en landelijke kengetallen bracht W/E de uitgangssituatie in beeld.

Wat kost een CO2-neutrale voorraad en hoeveel besparen we dan?

W/E rekende diverse ingreepscenario’s door aan de hand van een speciaal voor gemeentelijk vastgoed ontwikkeld rekenmodel. Met bijbehorende investeringskosten en besparingsopbrengsten. Op deze manier konden benodigde budgetten worden vastgesteld en aan de raad worden voorgelegd.

Pragmatisch en gezond verstand

De ingreepscenario’s houden nog geen rekening met bijvoorbeeld de tijd waarin de doelstelling behaald moet of kan worden, de medewerking van gebruikers, de andere duurzame kwaliteiten van een gebouw zoals toegankelijkheid of gezondheid, de complexiteit van de ingreep of de publieke uitstraling van een gebouw.

De strategie die in de praktijk gevolgd wordt, is daarom een combinatie van deze scenario’s. Die strategie bepaalt wat je nu doet, wat later en wat niet. Tot hoe ver ga je met gebouwmaatregelen en wat los je op gemeenteniveau op?

Voor Oss heeft W/E drie strategieën verder uitgewerkt:

Onderbouwd met deze data is een strategie gekozen, pragmatisch en op basis van gezond verstand. Uit deze strategie volgen automatisch de stappen die genomen moeten worden en in de tijd uitgezet.

Effectieve rolverdeling tussen gemeente en adviseur

Gedurende het proces heeft de gemeente de regie gevoerd en de werkwijze in overleg met W/E vormgegeven. Zo wilde de gemeente Oss graag het ‘omslagpunt’ in de effectiviteit van investeringen in beeld hebben. W/E paste hiervoor het rekenmodel op maat aan.

Lees ook:

 

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt voor gemeenten met ambitie.

Duurzaam appartementengebouw in het groen
CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig