Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Gemeente Oss

Foto gemeentehuis Oss

De gemeente Oss heeft hoge duurzaamheidsambities. De gemeente kan deze ambities niet in haar eentje bereiken, maar wil wel het goede voorbeeld geven. Een manier om dit te doen is toewerken naar een CO2 neutrale gebouwenportefeuille. Maar hoe begin je hiermee? Welke ambities binnen welk tijdspad zijn realistisch? En welke kosten zitten hier aan verbonden? Dat zijn vragen waar W/E adviseurs ons mee geholpen heeft. Zij hebben een eerste analyse uitgevoerd (een nulmeting) en vanuit deze nulmeting ons verschillende scenario’s laten zien inclusief een kostenindicatie. Dit geeft ons handvatten om te besluiten wat de verduurzaming van de gebouwenportefeuille de gemeente waard is en welk scenario het beste bij de gemeente Oss past. Want niet elke ingreep in een gebouw is terug te verdienen helaas. De komende maanden zal dit besluitvormingsproces plaatsvinden met hulp van de analyse en het advies dat W/E adviseurs voor ons heeft opgesteld.

Verduurzamen eigen vastgoed – wat doe je nu, wat doe je later, wat doe je niet?

Zo’n jaar of tien geleden stelden veel gemeenten hun klimaatambitie vast om een CO2neutrale gemeente te realiseren. Nu die deadlines dichterbij komen is het tijd om spijkers met koppen te slaan. Hoe krijg je die gebouwenvoorraad daadwerkelijk neutraal? De invloed van de gemeente op de verduurzaming van haar eigen vastgoed is het grootst. Hoeveel kan die bijdragen aan het halen van gestelde doelen voor de hele gemeente en hoe is de besteding van financiële middelen het meest doelmatig? Een vraag waar ook de gemeente Oss mee worstelde in de voorbereiding van de uitvoering van de gemeentelijk ambitie. W/E adviseurs bracht de huidige energieprestatie van de gebouwenportefeuille van Oss in beeld. Hiermee bepaalde Oss de strategie voor de aanpak van 155 gebouwen in de voorraad.

Eigen vastgoed als voorbeeld. Hoe maak je de bestuurlijke ambities hanteerbaar en realistisch?

Energiebesparing en de opwekking van duurzame energie is een belangrijk speerpunt. De gemeente Oss wil hierin haar voorbeeldfunctie en voortrekkersrol actief opnemen. Doel is om kosten te beheersen, uitstoot van broeikasgassen te verminderen en beter voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering.

W/E hielp de gemeente met het nader vaststellen van de definitie en een plan van aanpak hoe de kwaliteit én het potentieel van het gemeentelijk vastgoed te gaan benutten. Met een mix van beschikbaar gestelde gegevens over de gebouwenvoorraad en landelijke kengetallen bracht W/E de uitgangssituatie in beeld.

Wat kost een CO2-neutrale voorraad en hoeveel besparen we dan?

W/E rekende diverse ingreepscenario’s door aan de hand van een speciaal voor gemeentelijk vastgoed ontwikkeld rekenmodel. Met bijbehorende investeringskosten en besparingsopbrengsten. Op deze manier konden benodigde budgetten worden vastgesteld en aan de raad worden voorgelegd.

jaarlijkse-co2-uitstoot-totaal-en-per-gebouwcategorie-voor-ieder-scenario-vastgoed-oss

Pragmatisch en gezond verstand

De ingreepscenario’s houden nog geen rekening met bijvoorbeeld de tijd waarin de doelstelling behaald moet of kan worden, de medewerking van gebruikers, de andere duurzame kwaliteiten van een gebouw zoals toegankelijkheid of gezondheid, de complexiteit van de ingreep of de publieke uitstraling van een gebouw.

De strategie die in de praktijk gevolgd wordt, is daarom een combinatie van deze scenario’s. Die strategie bepaalt wat je nu doet, wat later en wat niet. Tot hoe ver ga je met gebouwmaatregelen en wat los je op gemeenteniveau op?

Voor Oss heeft W/E drie strategieën verder uitgewerkt:

  • autonome ontwikkeling,
  • een strategie gebaseerd op pragmatische keuzes en
  • het onderste uit de kan op gebouwniveau.

Onderbouwd met deze data is een strategie gekozen, pragmatisch en op basis van gezond verstand. Uit deze strategie volgen automatisch de stappen die genomen moeten worden en in de tijd uitgezet.

Effectieve rolverdeling tussen gemeente en adviseur

Gedurende het proces heeft de gemeente de regie gevoerd en de werkwijze in overleg met W/E vormgegeven. Zo wilde de gemeente Oss graag het ‘omslagpunt’ in de effectiviteit van investeringen in beeld hebben. W/E paste hiervoor het rekenmodel op maat aan.

Meer weten? Neem contact op met Esther Roth.

Lees ook: