‘Lokale Routekaart naar CO2-neutraal’

Lokale Routekaart naar CO2-neutraal / Kitty TerwolbeckHuurders, corporaties én gemeenten stippelen samen route uit

Stichting W/E adviseurs heeft samen met de Woonbond, VNG, RVO, VGV&D en Aedes de ‘Lokale Routekaart naar CO2-neutraal’ ontwikkeld. Daarmee kunnen corporaties, gemeenten en huurders gezamenlijk een lokale routekaart maken naar een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050.

Het hulpmiddel brengt de verschillende partijen én de lokale energiestrategieën letterlijk en figuurlijk bij elkaar. Gezamenlijk verkennend komen de benodigde maatregelen en investeringskosten voor een CO2-neutrale woningvoorraad in beeld.

Volwaardige gesprekspartner

Met de Lokale Routekaart naar CO2-neutraal krijgen nu ook huurders overzicht en inzicht in de duurzaamheidsscenario’s van corporaties én de energiestrategieën van gemeenten. Hiermee worden huurders een volwaardige gesprekspartner in het driehoeksoverleg met corporaties en gemeenten. De Woonbond initieerde dit project en is getraind voor de inzet van de lokale routekaart en ondersteunt lokale huurdervertegenwoordigers hierbij.

Lokale Routekaart naar CO2-neutraal

De ‘Lokale routekaart naar CO2-neutraal’ biedt corporaties houvast bij het – samen met huurders, gemeente en netbeheerder – uitstippelen van de route. Met de mogelijkheid verschillende scenario’s naar CO2-neutraal te vergelijken op investeringskosten, energielasten en CO2-emissie. De Lokale routekaart toont de effecten van een scenario’s op een tijdlijn van nu tot 2050.

De Lokale Routekaart is reeds in de praktijk getoetst, onder meer bij de woningcorporaties Actium in Assen en Antares in de gemeente Peel en Maas. De Lokale Routekaart is flexibel ingericht en voorbereid op het maken van lokaal maatwerk, ongeacht de beschikbaarheid van gegevens, keuze van het schaalniveau en mate van detail.


Klik op afbeelding voor een voorbeeld van de ‘Lokale Routekaart naar CO2neutraal’

CO2-convergentie

Centraal in de Lokale Routekaart staat het stapsgewijs naar elkaar toe bewegen van enerzijds de afnemende vraag naar energie en anderzijds de toenemende duurzame opwekking van de restvraag aan energie, dat tezamen leidt tot CO2-neutraliteit. W/E adviseurs introduceert hiervoor het begrip CO2-convergentie. Hoe meer informatie en details beschikbaar zijn, hoe beter de CO2-convergentie in beeld kan worden gebracht.

co2-convergentiegrafiek

CO2-convergentiegrafiek

Methode routekaart

De Woonbond helpt huurdersorganisaties in kaart brengen wat er moet gebeuren om het woningbezit van hun verhuurder CO2-neutraal te krijgen. Dat gebeurt met de methode ‘Routekaart naar CO2-neutraal’. Deze methode geeft inzicht in:

  • Maatregelen. Welke maatregelen zijn nodig?
  • Fasering. Op welk moment moeten de maatregelen genomen worden?
  • Investering. Welke kosten brengt dat met zich mee?
  • Besparing. Welke energiebesparing levert dat op?
  • Woonlasten. Wat betekent dit voor de woonlasten van huurders?

De methode ‘Routekaart naar CO2-neutraal’ maakt gebruik van een geavanceerd rekenprogramma. Dit rekenprogramma verwerkt gegevens over het woningbezit van verhuurders, zoals: bouwjaar, type woning, huurprijs en energieprestatie-index. Met de uitkomsten van het rekenprogramma zijn verschillende scenario’s te bedenken die leiden tot CO2-neutrale woningen in 2050.

Energiekosten per woning

Energiekosten per woning

Energiekosten per woning per jaar

Energiekosten per woning per jaar

Achtergrond

De Woonbond uitte behoefte aan hulpmiddel voor huurdersorganisaties bij driehoeksoverleg gemeente – corporatie – huurder. RVO, opdrachtgever van dit project, ondersteunt de VNG, Aedes en de Woonbond bij de uitvoering van het landelijk convenant energiebesparing in de huursector en het Energie akkoord. Nu 2020 snel nadert is ook een langere-termijnvisie van belang, gericht op een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050.