Grenswaarde voor milieuprestatie in Bouwbesluit!?

Sinds 1 januari 2013 moet bij aanvraag van een Omgevingsvergunning voor een nieuwe woning of nieuw kantoor een berekening van de milieuprestatie worden overlegd. In principe dan, want in de praktijk gebeurt dat mondjesmaat. De reden daarvoor blijkt het ontbreken van een eis in het Bouwbesluit te zijn. W/E adviseurs heeft in opdracht van het ministerie van BZK een advies opgesteld voor een grenswaarde voor de milieuprestatie in het Bouwbesluit. Invoering in 2015 zou betekenen dat het maken van een milieuberekening serieus zal worden genomen.

Klassen-indeling voor gelijk speelveld

De directe aanleiding voor de opdracht is een positief advies van het Overlegplatform Bouwregelgeving aan BZK om een een grenswaarde vast te stellen, mits het merendeel van de nieuwbouwwoningen hieraan kan voldoen. David Anink, senior onderzoeker en specialist milieuprestatie bij W/E adviseurs adviseert de grenswaarde te combineren met een voorstel voor een klassen-indeling, zodat een gelijk speelveld met een ondergrens ontstaat. De klassen-indeling kan worden gebruikt om een betere kwaliteit te kunnen aanbieden.

Milieuprestatie van bijna 1200 woningvarianten berekend om varianten samen te stellen

In het onderzoek is de milieuprestatie van bijna 1200 woningvarianten berekend met GPR Bouwbesluit. Voor vijf voorbeeldgebouwen zijn variabelen voor dimensionering, materialisatie en aanscherpingen van de energieprestatie-eis gebruikt om de grote vissen te identificeren en varianten samen te stellen. De berekende milieuprestaties van deze varianten zijn uitgezet in frequentieverdelingen per woningtype en voor alle woningen tezamen. Deze verdelingen zijn gebruikt voor het opstellen van een klassenindeling, met als voorwaarden dat deze klassenindeling:

  • doelmatig is, en stuurt richting minder belastend materiaal- en grondstoffengebruik in de bouw
  • niet leidt tot oneerlijke concurrentie van marktpartijen, zoals productleveranciers en bouwers
  • geen belemmering vormt voor de diversiteit en kwaliteit van woningen en woongebouwen
  • geen negatief effect heeft op de productie van woningen en woongebouwen

Frequentieverdeling per woningtype en alle woningen + klassenindeling

Vanuit deze voorwaarden is op basis van de frequentieverdelingen en analyses een klassenindeling met 5 klassen opgesteld.

Figuur Frequentieverdeling per woningtype en alle woningen klassenindeling, bron WE adviseurs

Gewenste doorbraak mogelijk

W/E is van mening dat het opnemen van een grenswaarde voor de Milieuprestatie in het Bouwbesluit voor een gewenste doorbraak kan zorgen. De focus ligt nu eenzijdig op klimaatbeleid, waar de afgelopen 20 jaar zeer grote sprongen zijn gemaakt en nu sprake is van bijna energieneutraal bouwen. Dat is mooi, en maakt tegelijk de noodzaak van een bredere kijk urgent om ongewenste verschuiving van milieueffecten te voorkomen. We verwachten dat een ander belangwekkend effect zal zijn dat de toeleverende bouwmaterialenindustrie de noodzaak en het perspectief zal zien om meer dan ooit aandacht te geven aan de milieubelasting van hun producten. Het is nu aan de minister om te bepalen of dit advies wordt overgenomen.