Een duurzaamheidsvisie als input voor ondernemingsplan

Project 09 nov 2022

Een duurzaamheidsvisie en uitvoeringsplan vormen de basis voor woningcorporatie Brederode Wonen om ‘duurzaamheid’ kwalitatief en kwantitatief in beeld te kunnen brengen en borgen.

Richting geven duurzaamheidsbeleid
Brederode Wonen wil in 2022 een duurzaamheidsvisie opstellen die als input moet dienen voor het ondernemingsplan voor de periode 2023-2027 en richting moet geven aan het duurzaamheidsbeleid van Brederode Wonen. In de duurzaamheidsvisie dient allereerst de focus te liggen op de energetische verbetering van de voorraad en de verduurzaming van de bedrijfsvoering, indien gewenst kan dit nog aangevuld worden met andere duurzaamheidsthema’s.

Aanpak
De aanpak bestaat uit de volgende drie onderdelen:

Vastgoedgegevens geordend en woningvoorraad gemodelleerd
Tijdens het project heeft W/E adviseurs de energetische vastgoedgegevens geordend en daarmee de woningvoorraad gemodelleerd voor de W/E Routekaart. Het concrete handelingsperspectief en de doorkijk naar gasloos en CO2-neutraal in 2050 is hieraan toegevoegd. Door hierin nauw samen te werken met het technisch management bij Brederode Wonen, heeft het geen abstract verhaal, maar een gedragen handelingsperspectief opgeleverd.
De bijeenkomsten, met name de derde (externe belanghebbenden) hebben voor verbinding gezorgd en borging van de visie op duurzaamheid voor Brederode Wonen in de organisatie en in het netwerk. De RvC is hierin betrokken geweest en het onderwerp staat nu duidelijker op de agenda.

Concrete planning ingrepen op complexniveau
Brederode Wonen heeft een concrete planning met voorgestelde energetische ingrepen op complexniveau voor de periode t/m 2028. Hiermee kan concreet het traject van renovatie begroot en ingezet worden. In elk geval zijn daarmee de ‘E,F,G’-labels aangepakt en de complexen in hun geheel toekomstbestendig. In 2023 staan vier complexen (75 woningen) in de planning. Op de middellange termijn (2030) kan 40% tot 50% CO2-emissiereductie gerealiseerd worden. Ook is duidelijk geworden dat hiervoor een financieringsopgave ligt die concreet uitgewerkt kan worden.

Brederode Wonen intrinsiek gemotiveerd
Duurzaamheid is meer dan een ‘verplicht nummer’. Natuurlijk moet een corporatie als Brederode Wonen voldoen aan bepaalde (landelijke) mijlpalen. Wanneer de organisatie hiermee intrinsiek gemotiveerd met het onderwerp aan de slag gaat, is de kans van slagen het hoogst.