Berichten

Nieuwe licentiehouders GPR-gebouw

De woningcorporaties Salland Wonen (actief in de Overijsselse gemeenten Raalte en Olst-Wijhe) en Woonkwartier (West-Brabant) zijn sinds kort licentiehouders van GPR Gebouw.

Daarmee kunnen ze sturen op duurzaamheid in hun nieuwbouwprojecten en ook bij renovatieprojecten. Doorrekenen met GPR-software levert ‘rapportcijfers’ op voor de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Behalve meten van de bestaande situatie is het mogelijk om na te gaan welk effect duurzaamheidsaanpassingen hebben op deze rapportcijfers.

Meetbaar

Ook verbeterafspraken met derden, bijvoorbeeld onderhoudsbedrijven, zijn meetbaar en dus beter te monitoren. Voor de toekomstwaarde van het vastgoed zijn indicatoren als circulariteit van het materiaalgebruik van belang; ook die kunnen met de GPR-software in kaart worden gebracht.

“We willen meer dan alleen energiebesparing”

Salland Wonen heeft gekozen voor GPR-software om méér te kunnen doen met duurzaamheid dan louter energiebesparing. “De focus lag tot nu toe vooral op energie, maar we willen méér”, zegt Marco Revenberg, adviseur vastgoedbeheer en duurzaamheid bij Salland Wonen. De corporatie gaat GPR inzetten voor verschillende projecten, bijvoorbeeld voor het transformeren van kantoorgebouwen naar appartementen. “De uitvraag wordt scherper dan voorheen, de duurzaamheidsprestaties worden meetbaar”.

Bij een nieuwbouwproject van Salland Wonen worden de huidige plannen bekeken met GPR en wordt gekeken hoe het nog duurzamer kan. “En ook bij een renovatieproject gaan we het inzetten. Tot nu toe stonden in het programma van eisen veel standaardmaatregelen, maar we gaan nu ook kijken naar materialen en naar zaken als luchtkwaliteit en ventilatie, we willen de woningen graag toekomstbestendiger maken”.

“Objectivering van maatregelen en scenario’s is voor ons van belang”

De West-Brabantse corporatie Woonkwartier lanceerde vorig jaar een duurzaamheidsvisie en is aan de slag met regisserend opdrachtgeverschap. “Voor ons is de objectivering van maatregelen en scenario’s die onze ketenpartners aanbieden van belang” zegt Bianca Koster, projectleider vastgoed en aanstaand programmamanager duurzaamheid.  Komend jaar gaat Woonkwartier ervaring opdoen met GPR Gebouw in zes representatieve woningverbeteringsprojecten in de bestaande voorraad.

 

Gemeenten zetten ambitie CO2-reductie om in daden

Gemeenten voelen de noodzaak om vol in te zetten op CO2-reductie, en steeds meer gemeenten zetten concrete stappen om dit doel te bereiken. Dat constateert Ruud van Vliet, senior-adviseur voor gemeenten bij W/E adviseurs in een terugblik op 2018.

Aantoonbare CO2-reductie

De aandacht voor klimaatverandering is nog nooit zo groot geweest. De urgentie wordt breed gevoeld. Gemeenten zijn, samen met hun partners (waaronder de woningcorporaties), een belangrijke aanjager voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. Alleen, hoe borg je die duurzaamheid?

De ‘Lokale Routekaart naar CO2-neutraal’ van Stichting W/E adviseurs helpt daarbij.  Het geeft een scherp inzicht in de bestaande kwaliteit van gebouwen, en biedt ook de mogelijkheid om aan de hand van scenario’s inzicht te krijgen in de haalbare stappen richting CO2-neutraal. Op die manier wordt het mogelijk richting te geven aan uitvoering van ambities naar aardgasloos, energieneutraal of nul op de meter.

“Breda, Nijmegen en Tilburg hebben hier grote stappen in gezet”, zegt Van Vliet. “Afgelopen jaar hebben we de routekaart die aanvankelijk voor de huursector was ontwikkeld verder verbeterd en uitgebreid. In principe kunnen we voor alle gebouwen inzicht bieden hoe men CO2-neutraal kan worden. Voor de gemeente Heusden hebben we bijvoorbeeld alle gemeentelijke utiliteitsgebouwen doorgerekend. Komend jaar wil Heusden de volgende stap gaan zetten richting realisatie.”

Focus op energie, maar ook verder kijken

De meeste gemeenten focussen begrijpelijkerwijs op energie. Dit onderwerp staat zoals we weten centraal en we kunnen hier goed aan rekenen. “Het is fijn dat er daarnaast belangstelling komt voor materiaalgebruik en circulariteit, een onderwerp dat W/E adviseurs al ruim 20 jaar standaard meeneemt in GPR-berekeningen. We gaan komende tijd onderzoeken hoe we materialen, en hun herbruikbaarheid, een plek kunnen geven in de Lokale Routekaart”.

Mooie voorbeelden zijn projecten met Tilburg en Amsterdam. De gemeente Tilburg heeft circulariteit structureel onderdeel gemaakt bij het beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen. W/E adviseurs heeft hiervoor de ‘Roadmap Duurzame gebouwexploitatie ontwikkeld, en adviseert de gemeente bij renovatieprojecten op dit thema. Voor de gemeente Amsterdam hebben we onderzoek gedaan hoe een aanscherping van de MPG-eis een stimulerende werking heeft op circulair bouwen. Verder heeft W/E adviseurs onder andere de gemeente Den Haag geadviseerd hoe het nieuwe afvalbrengstation zelfvoorzienend kan worden.

Borging en verbreding

Veel gemeenten zijn licentiehouder voor GPR, het softwarepakket waarmee de duurzaamheidsprestaties van een gebouw kunnen worden berekend. Maar in de praktijk zien we vaak dat gemeenten de waarde van deze licentie nog onvoldoende benutten. Daarom zijn we in 2018 gestart met zogenaamde opfrissessies. In regionaal verband schetsen we de actuele ontwikkelingen rond de verduurzaming van de gebouwde omgeving. We laten vervolgens zien hoe GPR als hulpmiddel kan worden ingezet om inzicht te krijgen in de kansen. Daarbij denken we ook mee met oplossingen om bestuurlijke ambities concreet te vertalen en te borgen. Daarmee wordt duurzaam bouwen beleid robuust en meer structureel onderdeel van zowel beleid als realisatie.

In 2018 hebben we verschillende gemeenten hierbij ondersteund. Zo heeft de gemeente Den Haag een groene leges verordening vastgesteld waarin GPR-scores zijn opgenomen als voorwaarde voor een korting. De gemeente Overbetuwe beloont initiatiefnemers wanneer zijn onder andere GPR-scores laten zien voor hun project. Die beloning bestaat uit een garantie dat binnen een zekere termijn alle formele procedures zijn doorlopen.

Verder ondersteunde W/E adviseurs meerdere gemeenten bij het uitwerken van een uitvraag met hoge duurzaamheidsambities. Met behulp van GPR Gebouw vertalen we de ambities naar verifieerbare prestaties.

Vooruitblik 2019

Komend jaar bestaat W/E adviseurs 40 jaar. De urgentie voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving neemt nog steeds toe. De bereidheid om te handelen is groot.  Daarbij is het zaak niet alleen naar energie te kijken, maar ook de materialen mee te nemen. Circulariteit is niet iets wat volgt nadat we energie geregeld hebben, maar dient integraal te worden meegenomen in de planvorming.

Ons motto Moeilijke Materie Makkelijk Maken is hierbij van toepassing. Met behulp van onze instrumenten en de expertise die wij bieden zorgen we ervoor dat overheden, opdrachtgevers en uitvoerders handvatten hebben om duurzaamheid in de bouwpraktijk concreet, meetbaar en bespreekbaar te maken.

Mede namens al mijn collega’s van W/E adviseurs wens ik u een gezond en duurzaam 2019!

Ruud van Vliet

 

 

Terugkomdag GPR-Experts druk bezocht

Het was volle bak, eerder deze maand bij bij de terugkomdag voor de GPR Gebouw Experts. Tijdens de jaarlijkse terugkomdagen worden de GPR Gebouw Experts geschoold op inhoud, gebruik van de software en wetgeving. Deze keer was het thema ‘circulair bouwen’.

Sprekers

Jos de Krieger van SuperUse Studio’s was een van de sprekers. Hij ging in op het ontwerpen en bouwen met tweede-leven materialen. Aansprekend voorbeeld in circulair bouwen is het afvalbrengstation in Den Haag.

Een van de partners van W/E Adviseurs is Madaster. Rob Oomen van Madaster Services ging in op de relatie van het Madaster Platform met MPG en GPR gebouw. Andere onderdelen van de terugkomdag waren circulair bouwen in GPR Gebouw en een vooruitblik op de nieuwe software GPR Gebouw versie 5.

De GPR Terugkomdag Experts is ook een uitgelezen moment voor Experts om ervaringen met elkaar te delen. Binnenkort organiseert W/E adviseurs, als maker van de GPR software, nog twee terugkomdagen.

 

Wereldwijde duurzaamheidsstandaard GRESB erkent GPR Certificaten volwaardig

Vastgoedorganisaties met GPR Gebouw Certificaten van hun gebouwen krijgen vanaf nu de volledige punten in GRESB: de internationale benchmark die vastgoedfondsen beoordeelt op hun duurzaamheid. De wereldwijde duurzaamheidsstandaard GRESB erkent het GPR Gebouw Certificaat nu volwaardig, met full points.

Vastgoedorganisaties kunnen met een GPR Gebouw Certificaat aantonen dat een gebouw of ontwerp is getoetst op kwaliteit en duurzaamheid door een GPR Gebouw Expert of Assessor. Certificeren met GPR Gebouw is een manier om snel, eenvoudig en officieel aan te tonen hoe duurzaam een gebouw of ontwerp is door verantwoording af te leggen over de behaalde GPR Gebouw-resultaten.

Met GPR Gebouw wordt de duurzaamheid getoetst aan de hand van de 5 thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. GPR Gebouw is een breed gedragen duurzaamheidsmethode die algemeen erkend en gewaardeerd is, onder andere door de Rijksoverheid voor MIA-financieringsvoordeel. Het keurmerk is van Nederlandse afkomst en sluit daardoor goed aan op Nederlandse bouwpraktijk. Bovendien zijn de kosten van een GPR Gebouw Certificaat relatief laag.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.gprsoftware.nl

Overbetuwe wil projecten met hoogste GPR-score

De gemeente Overbetuwe heeft een methode bedacht om woningbouwplannen, die het best passen in de visie van de gemeente, met voorrang te ontwikkelen. Overbetuwe wil zo vaart achter de realisatie van die plannen krijgen. Zij biedt ontwikkelaars (na toetsing) de mogelijkheid projecten aan te melden die voldoen aan de criteria die de gemeente belangrijk vindt. Eén van die criteria is ‘bijzondere kwaliteiten’. GPR Gebouw, software die de duurzaamheid van gebouwen meet, vormt hiervoor de basis. Ontwikkelaars kunnen zich onderscheiden door een zo hoog mogelijke GPR-score te realiseren binnen hun project.

In Overbetuwe was er voldoende gelegenheid om te bouwen, maar om uiteenlopende redenen kwamen sommige plannen niet van de grond of werd er niet gebouwd in de beoogde kwaliteit. Met een innovatieve manier van kijken neemt de gemeente afscheid van de situatie waarin je 1) ruimte ‘weggeeft’ voor ontwikkelingen die maar niet komen, én 2) mooie plannen moet afhouden omdat er geen ruimte meer is. De nieuwe methode maakt een set met criteria beschikbaar voor alle potentiële gegadigden. Een methode waarbij plannen die het beste passen in de visie van het lokale bestuur meer punten krijgen.

GPR Gebouw

Om te zorgen dat bij de (hoogst scorende) prioritaire projecten de beoogde kwaliteit ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd, besteedt de methode ook aandacht aan latere fasen in het project. Mocht daar blijken dat plannen toch niet binnen drie jaar tot ontwikkeling komen, worden ze van de lijst afgehaald om flexibel ruimte te scheppen voor nieuwe goede projecten. Ook wordt realisatie van de beoogde kwaliteit gevolgd. Zo is in een werkproces in alle ontwikkelfasen aandacht gegeven aan de inzet van GPR Gebouw. Daarbij is ook benoemd welke medewerker een actie moet uitvoeren. Op deze manier wordt GPR structureel onderdeel van de kerntaken van de gemeente. Samen met de gemeente heeft W/E adviseurs dit deel van het proces rond het prioriteringsprogramma tot in detail beschreven.

W/E adviseurs zoekt ontwikkelaar/scrum master m/v

Deze vacature is niet meer vacant!

Kennisleider duurzaam bouwen

Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen – al bijna vier decennia toonaangevend in duurzaam advies – ondersteunt organisaties, van visievorming tot uitvoering in de dagelijkse praktijk. Wij ontwikkelen kennis en software, zoals GPR Gebouw die duurzaamheid voor de markt inzichtelijk en meetbaar maakt. En we delen onze kennis via cursussen en workshops.

Maatschappelijk meerwaarde hebben

W/E adviseurs – met vestigingen in Eindhoven en Utrecht – is een ’social enterprise‘. W/E zoekt innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Daarbij staat het versnellen van de verduurzaming van de gebouwde omgeving centraal. W/E levert net als andere ondernemingen een product of dienst en heeft een verdienmodel. Geld is geen doel voor W/E maar een middel om de missie te realiseren. Het hoofddoel van W/E adviseurs is maatschappelijke meerwaarde of ‘impact’ creëren.

Onze organisatie groeit. Daarom zoeken wij een ontwikkelaar/scrum master m/v. Jouw werkplek is ons kantoor dat op 10 minuten lopen van station Utrecht Centraal ligt.

Tevreden gebruikers

Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen biedt naast advies, certificering en cursussen  ook webbased-applicaties onder het paraplumerk GPR. Met deze applicaties maken gebruikers de duurzaamheid van gebouwen en gebieden meetbaar en bespreekbaar. Organisaties zoals gemeenten, architecten- en adviesbureaus, woningcorporaties en vastgoedbeleggers kunnen een licentie voor één of meerdere applicaties kopen. Naast enkele veelgebruikte applicaties zijn er diverse specials. De uitdaging is met GPR-software toonaangevend en koploper te blijven. De behoeften van de klant vormen de basis voor succesvolle ontwikkeling van de software.

Rol

Je bent een medior/senior ontwikkelaar en een ‘facilitator’. Je leidt en begeleidt het team bij de softwareontwikkeling en zorgt ervoor dat niets het team in de weg staat om het werk goed te kunnen uitvoeren. Ook begeleid je het scrumteam, de product owner en de stakeholder(s) tijdens bijeenkomsten en zorgt ervoor dat de regels van scrum worden nageleefd.

Wat wij vragen

Je hebt minimaal een HBO-opleiding afgerond en een scrummastercertificaat behaald (of je staat hiervoor open). Je hebt kennis van en ervaring met projectmanagement, en minimaal 5 jaar ervaring met softwareontwikkeling. Je denkt en werkt niet uitsluitend vanuit de techniek, maar stelt de klant centraal. Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Je bent communicatief vaardig, kunt gestructureerd werken en bent een daadkrachtige professional. Een echte ‘facilitator’ dus. Je hebt kennis van en ervaring met Visual Studio, het ASP.NET framework, C#, CSS(3), HTML(5) en Javascript. Het is een pré als je MCSA- en/of MCSD-gecertificeerd bent en kennis hebt van Git, MS SQL en PostGreSQL.

Heel prettige werkomgeving

Stichting W/E adviseurs is financieel zelfvoorzienend en niet afhankelijk van giften en subsidies. W/E is sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd: winst mag, maar de financiële doelen staan ten dienste van de missie: de maatschappelijke impact vergroten. Het bestuur en beleid zijn gebaseerd op een evenredige zeggenschap van alle medewerkers. De onderneming is fair naar iedereen, transparant en is zich – uiteraard – bewust van haar ecologische voetafdruk.

Je kunt gaan bouwen

Duurzaamheid staat erg in de belangstelling. De ontwikkelingen gaan snel. Daarom ontwikkelt W/E adviseurs continu haar GPR-software-applicaties. Niet alleen moet de (reken)software inhoudelijk up-to-date zijn, ook de gebruikerservaring moet top zijn. Alleen zo kan W/E in een steeds meer concurrerende markt toonaangevend en koploper blijven. Jij speelt hierin een belangrijke rol door leiding te geven aan de softwareontwikkeling. Door ervoor te zorgen dat je elke stap van een scrumproject doorloopt en eventuele belemmeringen tijdens het project voorkomt of wegneemt. En door ervoor te zorgen dat iedereen begrijpt wat er gedaan moet worden en waarom. Een uitdagende functie!

Daarnaast bieden we:

  • een werkplek in het centrum van Utrecht met fijne collega’s en een informele cultuur;
  • ruimte voor eigen initiatief en ondersteuning bij je eigen ontwikkeling;
  • een goed salaris en – indien van toepassing – een resultaatuitkering;
  • een aantrekkelijke pensioenregeling, 25 vakantiedagen, gezamenlijk lunchen, laptop, mobiele telefoon;
  • een flexibele werkgever;
  • werken op projectbasis (bespreekbaar);
  • en respect voor je werk-privé-balans.

Solliciteer voor 19 maart 2018

Stuur je curriculum vitae naar: Stichting W/E adviseurs, gericht aan de heer John Mak, directeur/bestuurder via mak@w-e.nl. Over je motivatie hebben we het tijdens ons gesprek wel. Wil je liever eerst meer informatie, bel Daniël Tulp op 030 – 677 87 77 of kijk op www.w-e.nl.

Vacature Ontwikkelaar Scrummaster Feb 2018
Vacature Ontwikkelaar Scrummaster Feb 2018
Vacature_ontwikkelaar_scrummaster_feb_2018.pdf
195.6 KiB
665 Downloads
Details

Problemen met downloaden? Check bij browserinstellingen of pop-ups zijn ingeschakeld.

ROC Friese Poort behaalt hoogste circulariteitsscore

Overhandiging GPR Gebouw-certificaat aan Remco Meijerink

Remco Meijerink, voorzitter raad van bestuur van ROC Friese Poort, krijgt het GPR Gebouw-certificaat overhandigd

Het nieuwe ROC Friese Poort ‘uniformberoepen’ opende in december 2017 officieel haar deuren. Het nieuwe onderwijscomplex biedt ruimte aan 800 studenten en is ontwikkeld met hoge duurzaamheidambities. W/E adviseurs bezocht het gebouw en mat haar duurzaamheid met GPR Gebouw. Bovendien is met CPG (CirculariteitsPrestatie Gebouw) de mate van circulariteit van het ROC gemeten.

Hoogste score

De bijzondere resultaten zijn samengevat in het GPR Gebouw-certificaat dat 7 december feestelijk is overhandigd aan Remco Meijerink (Voorzitter Raad van Bestuur ROC Friese Poort). De nieuwe locatie is circulair en 100% energieneutraal gebouwd. Dat werd tijdens de opening beloond met de uitreiking van het CPG-certificaat. Met ook nog eens de hoogste score voor een onderwijsgebouw in Nederland. De CPG is een index die objectief weergeeft hoe circulair en duurzaam een gebouw is.

Brede School duurzamer dan gemeente ambieert

Brede School De Esdoorn in Werkendam is vorige week officieel geopend. Mede door slimme technieken toe te passen, behaalt dit nieuwe gebouw een GPR-score van 8.0. Hoger dan de Brabantse gemeente aanvankelijk ambieerde. Zo is het gebouw uitgerust met hoogwaardige isolatie, natuurlijke zonwering, een doordachte benutting van het daglicht, bewegingssensoren en ventilatieroosters gecombineerd met warmteterugwinning. W/E was als adviseur betrokken bij dit project.

“Bij dit project heeft W/E vanaf de tenderfase tot en met oplevering geadviseerd”, zegt adviseur Cees Leenaerts. “In de eerste fase vooral over energie en duurzaamheid in de breedte: vertalen van de ambities van de gemeente in een haalbaar duurzaamheidsconcept voor het ontwerp en bewaking daarvan in de rest van de ontwerpfase. In de loop van het ontwerpproces en bij de uitvoering op bouwfysica en akoestiek in de diepte.”

Het pand bestaat uit twee basisscholen, een kinderopvang, een gymzaal en een bibliotheek. Van de centrale aula is het kloppende hart van het pand gemaakt. Door deze aula samen te voegen met de gymzalen en de speellokalen, komt een modern onderwijsgebouw dat flexibiliteit en comfort combineert met samenwerking en eigenheid.

Frisse Scholen klasse B

Uit de normering Frisse Scholen klasse B blijkt dat ook licht, geluid en akoestiek in orde zijn. Er is gekozen voor onderhoudsarme materialen, zoals bakstenen en aluminium kozijnen, en voor oppervlakken die eenvoudig schoon te maken zijn. De exploitatielasten zijn hierdoor laag.

Verder verduurzamen

De Esdoorn kan eenvoudig verder worden verduurzaamd. Door zonnepanelen en groene daken toe te voegen, wordt het gebouw bijna energieneutraal (BENG). Daarnaast is het mogelijk de binnenmuren te verwijderen en de indeling aan te passen. De lokalen op de begane grond zijn ook toegankelijk vanaf de buitenkant, dus andere gebruikers kunnen hiervan ook gebruikmaken. Dankzij deze flexibiliteit kan dit gebouw de komende 60 jaar mee, volgens architectenbureau No Label.

Kijk hier voor een foto-impressie.

GPR Gebouw Certificaten opgenomen in GRESB

GPR Gebouw Certificaten opgenomen in GRESB

GPR Gebouw Certificaat is opgenomen in GRESB, een benchmark die wordt gebruikt door beursgenoteerde en private vastgoedbedrijven.

“Wij zijn blij dat GRESB dit nu heeft besloten, na meer inzicht te hebben gekregen in de procedures rondom GPR Gebouw”, aldus W/E Adviseurs en Duurzaam Gebouwd-expert John Mak. “Niet in de laatste plaats voor commerciële vastgoedorganisaties, die GPR Gebouw al jaren gebruiken voor serieuze verduurzaming van de portefeuille en daarover verantwoording afleggen.”

Punten verzamelen GRESB

In 2015 konden vastgoedorganisaties voor het eerst met GPR Gebouw Certificaten van hun gebouwen punten verzamelen voor GRESB, de benchmark die vastgoedbedrijven beoordeelt op duurzaamheid. Deze benchmark erkent het GPR Gebouw Certificaat. Dit certificaat kan worden verkregen door een GPR project in een assessment, door een onafhankelijke derde te laten controleren.

Meer informatie over GPR Gebouw Certificaat vindt u op de officiële website. Hier leest u onder andere meer over de erkenning en waardering in de markt van GPR Gebouw.

Bron: http://www.duurzaamgebouwd.nl/society/20150802-gpr-gebouw-certificaten-opgenomen-in-gresb

Portfolio Items