Berichten

Herziening Energieprestatie van Gebouwen

Installateurs en gebouweigenaren krijgen te maken met nieuwe systeemeisen voor technische bouwsystemen (EPBD III). W/E adviseurs heeft een rol gespeeld in het onderzoek hiervoor. Het maakt deel van het conceptbesluit omtrent wijzigingen in het Bouwbesluit 2012. Onlangs is een consultatieronde geopend, die duurt tot en met 12 augustus 2019.

Bijdrage van W/E adviseurs

Op verzoek van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van BZK heeft W/E adviseurs onderzoek uitgevoerd gericht op het vaststellen van systeemeisen in verband met algehele energieprestatie van de technische bouwsystemen. Het gaat dan om bouwsystemen in bestaande en nieuwe gebouwen, die zowel technisch, functioneel als economisch haalbaar zijn, die voldoende draagvlak hebben in de markt en die voldoen aan de formele eisen vanuit de EPBD III.

Het doel van de EBPD is het stimuleren van een verbeterde energieprestatie voor gebouwen waardoor het energiegebruik van gebouwen in de Europese Unie daalt. Op 9 juli 2018 is de herziening van de Europese richtlijn Energy Performance of Building Directive (kortweg EPBD) door de EU vastgesteld. De lidstaten van Europa krijgen tot 10 maart 2020 de gelegenheid de herziening in de eigen regelgeving op te nemen. Vanaf 10 maart 2020 treedt de herziening in werking.

Het conceptbesluit waarmee deze wordt geïmplementeerd bevat onder meer bepalingen over:

  • Eisen aan de energieprestatie en het installeren, dimensioneren, inregelen en de instelbaarheid van installaties
  • De documentatie van de energieprestatie van installaties en overhandiging daarvan aan de gebouweigenaar
  • Het installeren van een thermostaat of een gebouwautomatiserings- en controlesysteem voor het regelen van de temperatuur per verblijfsruimte of verblijfsgebied.
  • Het installeren van loze leidingen of laadpunten voor elektrische auto’s bij gebouwen met meer dan 10 parkeerplaatsen die nieuw worden gebouwd of ingrijpend worden gerenoveerd.
  • Het installeren van minimaal één laadpunt voor elektrische auto’s bij alle utiliteitsgebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen vanaf 2025.
  • Verplichte keuringen voor verwarmings- en airconditioningsystemen met een nominaal vermogen vanaf 70 kW
  • Verplichting tot het installeren van gebouwautomatiserings- en controlesystemen in utiliteitsgebouwen met verwarmings- of airconditioningsystemen met een nominaal vermogen vanaf 290 kW.

Voortgang herziening

Voor de implementatie zijn er diverse gesprekken gevoerd met stakeholders en is er inbreng bij stakeholders opgehaald tijdens een informatiebijeenkomst op 26 februari 2019 en verwerkt in dit conceptbesluit. De uitkomsten van de huidige internetconsultatie worden gebruikt om het besluit en de uitvoerbaarheid hiervan verder te verbeteren.

In het najaar gaat het besluit naar de Tweede Kamer. De bepalingen uit de herziening moeten uiterlijk 10 maart 2020 door Nederland zijn geïmplementeerd.

Ga naar de Internetconsultatie Wijziging Bouwbesluit 2012 2e herziening EPBD  . Deze is beschikbaar tot en met 12 augustus 2019.

Meer weten?

Neem contact op met Pieter Nuiten, senior adviseur bij W/E adviseurs.