Voorstel en procesbegeleiding Convenant Duurzaam Bouwen

Gemeente Amersfoort, Portaal Eemland, de Alliantie

convenant duurzaam bouwen amersfoortHuurwoningen in Amersfoort worden verder verduurzaamd. Dit levert niet alleen een bijdrage aan een duurzame stad, maar zorgt er ook voor dat de energiekosten van huurders in de toekomst betaalbaar blijven en dat hun wooncomfort toeneemt. Ook wordt de bredere duurzaamheid van de woningen verbeterd. Afspraken hierover staan in het convenant Samen Duurzaam, dat de gemeente Amersfoort samen met woningcorporaties de Alliantie, Portaal en Omnia Wonen ondertekende. Ook de huurders en de Natuur en milieu federatie Utrecht zijn betrokken bij het convenant. De afspraken betreffen de bestaande bouw én nieuwbouw. W/E adviseurs is betrokken als begeleider van inhoud en proces.
In dit convenant werken de gemeente, de drie corporaties, de huurdersvereniging en de Natuur en milieu federatie Utrecht nauw samen. In deze gezamenlijkheid wordt het mogelijk de brede duurzaamheidsscope te bewerkstelligen. De mix van afspraken en het regelmatig onderling informeren is sterk aan dit convenant.

Lees de samenvatting van het Convenant samen duurzaam.

“Met elkaar samenwerken aan energiezuinige woningen, dat werkt. Daarom is het goed om nu samen met corporaties en de huurdersverenigingen en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht deze stap verder te zetten.”

Afspraken en voorstel

W/E ondersteunt de partijen op verschillende vlakken. Na afloop van de vorige convenant periode die als positief geëvalueerd is, is een nieuwe, nog verdergaande set afspraken voorbereid en heeft W/E het nieuwe convenant-voorstel opgesteld.

Begeleiding, monitoring en rapportage

Daarnaast begeleidt W/E de deelnemers bij de voortgang van het convenant, anticipeert met de deelnemers op voortschrijdend inzicht en behoeften, houdt het actueel en levendig en faciliteert thematische en verzorgt de reguliere voortgangsbesprekingen. Per jaar schrijft W/E een inhoudelijke verantwoording van de voortgang geschikt voor deling met een breder publiek.

Vraagbaak en inhoudelijke ondersteuning

Buiten de reguliere bijeenkomsten worden themasessies georganiseerd door een deelnemer aan het convenant. W/E levert inhoudelijke bijdrages vooraf en is gedurende de hele periode van het convenant als inhoudelijke vraagbaak beschikbaar.

foto ondertekening convenant duurzaam bouwen amersfoort