Belemmeringen productinnovaties bouw + verbetersuggesties

Naar een meer innovatieve en duurzame bouw!

Enquêtes, interviews en workshop halen ervaringen op bij marktpartijen

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft W/E adviseurs onderzocht of de huidige bouwregelgeving belemmerend werkt voor productinnovatie.  Er waren namelijk signalen binnengekomen dat men zulke  belemmeringen ervoer  bij innovatieve (duurzame) toepassing van producten in de bouw. Dit riep de vraag op of die voorbeelden te vertalen zijn naar een meer generiek beeld, en of er ook verbeteropties te identificeren zijn. Om de ervaringen vanuit een brede groep marktpartijen op te halen,  is het onderzoek uitgevoerd in de vorm van een enquête, verdiepende interviews en een workshop met diverse soorten deelnemers. In onderstaande figuur ziet u welke soort partijen hebben deelgenomen.

rol-van-de-respondenten

Bouwbesluit biedt voldoende ruimte voor innovaties

Het systeem van normering en certificering (productniveau) gevolgd door toetsing aan het Bouwbesluit in specifieke projecten (systeemniveau), lijkt voldoende ruimte te bieden aan innovaties. Bij de inventarisatie is echter verder gekeken dan de technisch/juridische werking. De knelpunten lijken meer te zitten in de wijze waarop de praktijk met het systeem omgaat en de mogelijkheden al dan niet weet te benutten.

Kleine ondernemingen missen expertise, investeringsruimte en worstelen met doorlooptijd

De grotere, vaak langer bestaande bedrijven lijken de weg te weten en ervaren meestal geen onoverkomelijke belemmeringen bij innovaties. De startende en/of kleinere ondernemingen stuiten op meer problemen. Ze missen de inhoudelijke en/of procesmatige expertise, hebben te weinig investeringsruimte en worstelen met de doorlooptijd. Deels ligt dit ook aan de attitude, waardoor ze te weinig en vooral ook te laat aandacht besteden aan wat vanuit certificering en regelgeving vereist is. Vaak worden er vraagtekens gezet bij het level-playing-field, iets wat gezien de mogelijkheden van de kleinere ondernemingen soms begrijpelijk is.

Aanbevelingen aan rijksoverheid

Op basis van de ervaringen en de door de praktijk aangedragen verbetersuggesties zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd, vooral gericht op het handelingsperspectief van de rijksoverheid. Voordat tot uitwerking van de aanbevelingen wordt overgegaan, is een verdere analyse van effectiviteit en haalbaarheid gewenst.

  1. Zet het MKB aan tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Dit door te werken aan een verdere professionalisering, bewustwording en het bundelen van krachten, zodat de mogelijkheden van het systeem van normeren en certificeren beter worden benut.
  2. Stimuleer en faciliteer het proces van productnormering, zodat voor duurzame innovatieve producten het level-playing-field verbetert.
  3. Stimuleer de profilering op bouwkwaliteit door de duurzaamheid van overheidsgebouwen consequent op de agenda te zetten, en zo een voorbeeldrol in te vullen, en volume te creëren waardoor het voor de markt loont om te investeren.
  4. Vergroot (het gebruik van) de experimenteerruimte door de gelijkwaardigheid aan de functionele eisen eenvoudiger aantoonbaar te maken, en door proefruimte te bieden.
  5. Initieer de opzet van een centrale database met geaccepteerde innovaties, zodat deze innovaties makkelijker in de markt kunnen doorbreken en het loont daarin te investeren.
  6. Breidt de database uit met een serviceloket, die nieuwkomers en MKB-ers op weg helpt in het proces om innovaties geaccepteerd te krijgen en te laten opnemen in de database.
  7. Neem een MPG-grenswaarde op in het Bouwbesluit, zodat er een innovatiepush komt.
  8. Benut de potentie van de NMD, zodat het een waardevol instrument wordt voor duurzame innovatie en het grondstoffen- en klimaatbeleid.
  9. Investeer in de ontwikkeling van de NMD met het oog op de toegankelijkheid en de aansluiting van de NMD op de dagelijkse praktijk in de industrie en de bouw.

Meer weten? Neem contact op met David Anink.

Naar een meer innovatieve en duurzame bouw 5 Juli 2016
Naar een meer innovatieve en duurzame bouw 5 Juli 2016
Naar-een-meer-innovatieve-en-duurzame-bouw-5-juli-2016.pdf
913.0 KiB
1746 Downloads
Details

Problemen met downloaden? Check bij browserinstellingen of pop-ups zijn ingeschakeld.