Voor gemeenten die het goede voorbeeld geven

Wilt u de verduurzaming in uw gemeente faciliteren of regisseren? Het goede voorbeeld geven met duurzaam gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed? Overeenstemming bereiken met huurders en corporaties? Particulieren stimuleren duurzaam te bouwen?

W/E adviseurs ondersteunt u daar graag bij. Dankzij onze contacten gemeenten en de landelijke overheid weten we wat er speelt én wat ertoe doet bij duurzaam vastgoed. Onze GPR software is dé standaard voor het meetbaar en bespreekbaar maken van duurzaamheidsprestaties. We adviseren gemeenten bij het verduurzamen of het aanbesteden van gemeentelijk en maatschappelijke vastgoed. We ondersteunen u graag bij de beleidsvorming rondom energie en duurzaamheid, wonen en zorg. En helpen u meetbare prestatieafspraken te maken met corporaties en huurders.

Procesondersteuning

Hoe stel ik een goede uitvraag met duurzaamheidsprestaties op?

Met de webbased-applicatie GPR Gebouw communiceert u met alle partijen in de bouwkolom (architecten, aannemers, bouwers, leveranciers) in dezelfde taal over duurzaamheid. U bepaalt vooraf op een uniforme manier de duurzaamheidsprestaties van bouw- en renovatieplannen. U volgt het realisatieproces en verifieert dit achteraf. Zo krijgen duurzaamheidsprestaties een prominente, realistische en eerlijke plek in een gunningsproces voor nieuwbouw en bestaande bouw, voor woningen en maatschappelijk vastgoed, in uw gemeente.

Hoe maak ik in bestaande wijken in mijn gemeente de energietransitie naar aardgasloos?

In 2030 moeten zeker twee miljoen huizen van het gas af zijn. Om uw bijdrage te leveren aan deze transitie, heeft u als gemeente inzicht nodig in de huidige kwaliteit van de gebouwen in uw wijk. Op basis daarvan kunt u keuzes maken over welke oplossingen het beste passen. Welke warmtebronnen zijn aanwezig? Wordt het all electric of een mix van voorzieningen? Deze en andere vragen moet u als gemeente samen met alle betrokkenen in de wijk in kaart brengen. Met de routekaart naar CO2-neutraal krijgt u dit inzicht. Met GPR Gebouw kunnen betrokken partijen ook voor bestaande gebouwen concrete duurzaamheidsprestaties bepalen en vormgeven. Zo draagt de transitie naar aardgasloos ook bij aan meer circulariteit, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

Hoe ontwikkel ik een routekaart naar een CO2-neutrale vastgoedportefeuille?

In het Energieakkoord is afgesproken dat alle gebouwen van gemeenten in 2030 gemiddeld label A zijn en dat in 2050 de gehele vastgoedportefeuille CO2-neutraal is. Waar staat uw gemeente nu? Wat is ervoor nodig uw doelen te halen? Duurzaam bouwen vraagt om inzicht in duurzaamheid. En om effectieve communicatie met alle bouwpartijen. De heldere opzet van GPR Gebouw is hiervoor ideaal. GPR Gebouw geeft inzicht geeft in de duurzaamheidseigenschappen van één gebouw. En GPR Vastgoed maakt integraal de duurzaamheid van meerdere gebouwen – of zelfs van een heel gebied – inzichtelijk, voor vastgoedsturing, prestatieafspraken of investeringsbeslissingen.

Hoe maak ik prestatieafspraken met corporaties?

Gemeenten, corporaties en bewoners werken aan de verduurzaming van woningen. GPR Vastgoed zet de duurzaamheidsprestaties van gebouwen met GPR Gebouw-scores op de kaart. Zo krijgt u naast energieprestaties en CO2-uitstoot inzicht in andere kwaliteiten van het vastgoed, zoals gezondheid, toegankelijkheid en circulariteit. Hier kunt u naar wens andere relevante informatie zoals werkelijk energieverbruik, luchtkwaliteit of bewonerstevredenheid aan toe voegen. Zo krijgt u een compleet en betrouwbaar beeld. Met GPR Vastgoed brengt u reële verbeterscenario’s van de woningvoorraad in beeld, geschikt voor prestatieafspraken. GPR Vastgoed helpt u bovendien de voortgang te monitoren. Zo weet u precies waar een corporatie staat op de route van verduurzaming.

Projectadvies

  • Of het nu gaat over een gebied, een gebouw, gebouwvoorraad of bouwproduct, onze adviseurs ondersteunen u met een technisch inhoudelijk projectadvies over duurzaamheid. Kenmerkend voor onze werkwijze is een integrale benadering, zodat u inzicht krijgt in de balans tussen milieuprestaties, kwaliteiten én toekomstwaarde van de opgave. Onze expertise ligt op de vakgebieden (duurzame) energie, bouwfysica, duurzaam bouwen en renoveren.

Onderzoek en ontwikkeling

  • Onze ervaringen uit de praktijk benutten we als ingrediënten voor onderzoek of ontwikkeling van hulpmiddelen. Met door ons uitgevoerd onderzoek krijgt u bijvoorbeeld inzicht in de prestaties van gebouwen en systemen of in succes- en faalfactoren van verduurzamingsprocessen. Onze hulpmiddelen, zoals de GPR software, helpen u in uw eigen praktijk met het makkelijk hanteerbaar maken van de duurzaamheid van gebouwen en gebieden.

Cursussen

Recente projecten

Ervaringen

Als gemeente hebben wij de lat hoog liggen als het gaat om duurzaam bouwen. Voor duurzaamheids- ambities die we meegeven bij een EMVI- aanbesteding gebruiken wij GPR Gebouw. W/E ondersteunde ons bij de gunningsprocedure en het beoordelen van inschrijvingen op het onderwerp duurzaamheid. We zijn reuze blij met het resultaat als gemeente en dat geldt ook voor de betrokken schoolbesturen.

W/E heeft ons als adviseur duurzaamheid en bouwfysica bijgestaan bij de EMVI-aanbesteding van de herontwikkeling ‘Raadhuis en Rabobank’. Dit is een traject met een zeer korte doorlooptijd en sturing op maximale duurzaamheid. De bijdrage van W/E heeft er zeker toe geleid dat binnen de gegeven strakke financiële kaders een zeer duurzaam energieneutraal raadhuis gerealiseerd zal worden. De keuze voor het gebruik van GPR Gebouw was daarbij ook belangrijk. GPR Gebouw is een instrument dat toegankelijk is, en zorgt dat de beperkte financiële middelen niet in de certificering maar in duurzame maatregelen terecht komt. De specialistische en brede kennis van W/E was voor ons van groot belang.

Met elkaar samenwerken aan energiezuinige woningen, dat werkt. Daarom is het goed om nu samen met corporaties en de huurdersverenigingen en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht deze stap verder te zetten.