Voor gemeenten die het goede voorbeeld geven

Zoekt u ook naar nieuwe manieren om verduurzaming in uw gemeente te faciliteren of te regisseren? Wilt u het goede voorbeeld geven met duurzaam gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed? Overeenstemming bereiken met huurders en corporaties over duurzaamheid? Grip krijgen op het veld van wonen en zorg? Particulieren stimuleren om duurzaam te bouwen? W/E adviseurs ondersteunt u graag bij het bereiken van deze ambities.

Dankzij onze contacten bij een groot aantal gemeenten en de landelijke overheid zijn we goed op de hoogte van wat er speelt én wat er toe doet bij duurzaam vastgoed. Onze GPR software is voor velen dé bekende standaard voor het meetbaar en bespreekbaar maken van duurzaamheidsprestaties met de markt. Daarnaast adviseren we regelmatig gemeenten bij het verduurzamen of aanbesteden van het gemeentelijk en maatschappelijke vastgoed. We ondersteunen u graag bij de beleidsvorming rondom energie en duurzaamheid, wonen en zorg en het komen tot meetbare prestatie-afspraken met corporaties en huurders.

Samen met W/E

 Gemeentelijk vastgoed verduurzamen

 Aanpak duurzame schoolgebouwen

 Locatieadvies gasloze wijk

 Circulair bouwen en slopen

Advies duurzaam aanbesteden

Particulieren stimuleren duurzaam te bouwen

Leestip: Prestatieafspraken gemeenten, corporaties en huurders

Als gemeente hebben wij de lat hoog liggen als het gaat om duurzaam bouwen. Voor duurzaamheids- ambities die we meegeven bij een EMVI- aanbesteding gebruiken wij GPR Gebouw. W/E ondersteunde ons bij de gunningsprocedure en het beoordelen van inschrijvingen op het onderwerp duurzaamheid. We zijn reuze blij met het resultaat als gemeente en dat geldt ook voor de betrokken schoolbesturen.

Johan CarlierSenior manager projectontwikkeling gemeente Amersfoort

W/E heeft ons als adviseur duurzaamheid en bouwfysica bijgestaan bij de EMVI-aanbesteding van de herontwikkeling ‘Raadhuis en Rabobank’. Dit is een traject met een zeer korte doorlooptijd en sturing op maximale duurzaamheid. De bijdrage van W/E heeft er zeker toe geleid dat binnen de gegeven strakke financiële kaders een zeer duurzaam energieneutraal raadhuis gerealiseerd zal worden. De keuze voor het gebruik van GPR Gebouw was daarbij ook belangrijk. GPR Gebouw is een instrument dat toegankelijk is, en zorgt dat de beperkte financiële middelen niet in de certificering maar in duurzame maatregelen terecht komt. De specialistische en brede kennis van W/E was voor ons van groot belang.

Jan HoofsProgrammamanager huisvesting gemeente Krimpen aan den IJssel

Met elkaar samenwerken aan energiezuinige woningen, dat werkt. Daarom is het goed om nu samen met corporaties en de huurdersverenigingen en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht deze stap verder te zetten.

Sebastiaan van ’t ErveWethouder gemeente Amersfoort

Onze diensten:

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

Onze ervaringen uit de praktijk benutten we als ingrediënten voor onderzoek of ontwikkeling van hulpmiddelen. Met door ons uitgevoerd onderzoek krijgt u bijvoorbeeld inzicht in de prestaties van gebouwen en systemen of in succes- en faalfactoren van verduurzamingsprocessen. Onze hulpmiddelen, zoals de GPR software, helpen u in uw eigen praktijk met het makkelijk hanteerbaar maken van de duurzaamheid van gebouwen en gebieden.

PROCESONDERSTEUNING

Naast inzicht in de technisch inhoudelijke kant van duurzaam vastgoed draagt een heldere procesgang bij aan het bereiken van doelstellingen. Of het nu gaat om een visie, beleid aanbesteding of monitoring van duurzaamheidsaspecten, onze adviseurs  ondersteunen u bij het organiseren van processen binnen én buiten uw organisatie. Desgewenst trainen we uw team of besteden we extra aandacht aan communicatie. Onze kracht ligt in het meetbaar, bespreekbaar en uitvoerbaar maken van duurzaamheid met aandacht voor de belangen van alle betrokkenen.

PROJECTADVIES

Of het nu gaat over een gebied, een gebouw, gebouwvoorraad of bouwproduct, onze adviseurs ondersteunen u met een technisch inhoudelijk projectadvies over duurzaamheid. Kenmerkend voor onze werkwijze is een integrale benadering, zodat u inzicht krijgt in de balans tussen milieuprestaties, kwaliteiten én toekomstwaarde van de opgave. Onze expertise ligt op de vakgebieden (duurzame) energie, bouwfysica, duurzaam bouwen en renoveren.