Aardgasvrij bouwen – wat komt er bij kijken?

Auteur: Esther Roth

Op 8 maart ondertekende minister Kamp van EZ samen met 30 gemeenten, 12 provinciën en 5 netbeheerders de Green Deal aardgasvrije wijken. Een onderwerp dat in veel gemeenten terecht hoog op de agenda staat. W/E adviseert al decennia over een optimale energie-infrastructuur voor een locatie met oog voor de opgave, de actuele kansen en de belangen van betrokkenen. Onderdeel van die trajecten zijn van oudsher het beoordelen van aardgasvrije varianten.

Vergelijking aardgasvrije varianten

Voor de gemeente Utrecht vergeleek W/E recent voor nieuwe locaties in Leidsche Rijn varianten voor een aardgasloze warmtevoorziening. De criteria bij het opstellen van de varianten voor deze warmtevoorziening zijn aardgasvrij, onderling onderscheidend en dragen in meer of mindere mate bij aan CO2 emissiereductie. De vergelijking is gemaakt met de door W/E in opdracht van RVO opgestelde Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving.

De studie leverde belangrijke inzichten voor de afweging voor de geplande grootschalige warmtelevering ten opzichte van een aantal alternatieven dat door een actieve en verschuivende markt wordt aangedragen.

Bronnen:

Beoordelingskader voor mogelijke vrijstelling aansluitplicht

In lijn hiermee verzorgde W/E voor de gemeente en met betrokkenheid van marktpartijen en lokale politiek een beoordelingskader en -methodiek die ingezet wordt bij het binnen de Warmtewet verlenen van vrijstelling van de aansluitplicht op het Eneco warmtenet voor de nieuwbouwplannen. Zie ook Warmteplan Rijnvliet Zuid.

Warmteplan  – wat is dat ook alweer?

Volgens de huidige gaswet zijn netwerkbedrijven verplicht om een gasaansluiting aan te leggen, wanneer een gebruiker daarom vraagt. Ook als de gemeente geen gasnetwerk meer laat aanleggen op een nieuwbouw locatie, kan achteraf een gebruiker toch om een gasaansluiting vragen. Tenzij er een warmtenet komt in dat gebied waarvoor een warmteplan is opgesteld. In dat geval geldt er een aansluitplicht op het warmtenet wanneer dat binnen 40 meter van het te bouwen bouwwerk beschikbaar is.

Een warmteplan is maximaal 10 jaar geldig. In het plan moet worden aangegeven voor welk gebied het geldt, hoeveel aansluitingen nodig zijn voor een gezonde exploitatie van het warmtenet en de mate van energiezuinigheid die wordt bereikt met het aansluiten op het warmtenet. In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat geen aansluitplicht geldt in het geval een alternatief tenminste dezelfde mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu biedt als een aansluiting op het warmtenet.
Meer info op bouwbesluitonline.nl

 

Consequentie voor CO2-emissie van wijziging of verduurzaming warmtebron van een warmtenet

Wanneer een wijk eenmaal gebruik maakt van een warmtenet, kan de bron in de loop der tijd wijzigen, bijvoorbeeld een energiecentrale kan sluiten, of een bedrijf dat restwarmte levert verhuizen. Welke alternatieven zijn er dan om die weggevallen warmte op te vangen? Kunnen bijvoorbeeld bronnen als biomassa, geothermie of zonthermisch het warmtenetwerk verduurzamen?

Deze vraag speelt bij het warmtenetwerk in West- en Midden-Brabant. De mogelijkheid bestaat dat de Amercentrale moet sluiten. Deze centrale levert naast elektriciteit ook warmte aan 65.000 woningequivalenten; woningen en tuinbouwgebieden in Tilburg, Breda, Made, Waspik, Oosterhout, Geertruidenberg en Dongen. Streven is om het warmtenetwerk in stand te houden. Voor alle aangesloten woningen en bedrijven is binnen de korte transitieperiode geen alternatief voor handen, wat betekent dat er een vervangende warmtebron gevonden moet worden.

Een aantal alternatieven is geformuleerd en bij de keuze speelt de CO2-emissie een grote rol. W/E adviseurs heeft de CO2-emissie van alternatieven (zoals geothermie, biomassa of restwarmte) op een overzichtelijke wijze gepresenteerd.